Fógraí Ginearálta
Fógraí Scoile
Ár Scoil
Tuismitheoirí Nua
Cian Gairnéir

Gaelscoil Na Lochanna

Fear sneachta a rinne na paisti ar scoil👏


Dátaí ag Teacht / Upcoming Dates


20ú Eanáir - Cruinniú Tuistí Nua - 7.30 - 8.30 - Oíche Eolais agus Chlárúcháin don scoilbhliain nua (Meán Fómhair 2015). Beidh an cruinniú seo ar siúl sa halla sa scoil agus beidh foirmeacha clárúcháin ann le líonadh. Bíonn an teastas breithe (nó cóip) agus uimhir PPS an pháiste ag teastáil. Ní bheimid ag gearradh éarlais i mbliana. Beidh cupán tae ar fáil ag deireadh an chruinniú. Tá sé an-thábhachtach go dtiocfadh tuiste amháin (ar a laghad) as gach clann atá ag clárú páiste ag an gcruinniú seo.
20st January - New Parents Meeting - 7.30 - 8.30 - Information and Enrolment night for parents enrolling children for September 2015. This meeting will be held in the school halla and there will be an enrolment form to fill. Birth certs (or copy) and PPS numbers are required. We will not require deposits this year. There will be a chance for a cupán tae after the meeting. It is essential that one parent at least per enrolling family come to this meeting.

2ú  -  6ú Feabhra - Seachtain Glas - Beidh an-chuid gníomhaíochtaí ar siúl againn arís i mbliana bunaithe ar úsáid fhuinnimhe a laghdú agus ar athchursáil, uisce a chaomhnú agus ar aire a thabhairt don timpeallacht. Cuirfimid sceideal na seachtaine suas ar shuíomh idirlíona na scoile go luath. Táimid ag obair i dtreo iarratas a chur isteach don dara brat glas freisin.
2nd  -  6th  February - Green Week - There will a whole range of activities arranged again this year based around reducing the usage of energy in the school, also based on recycling, saving water and taking care of our environment. We will post a schedule of events on the school website. We are working towards a second green flag also.

Athchúrsáil / Lenrec Recycling -
Seans mór é an tseachtain glas mar sin, “Glanadh suas mór an earraigh” a dhéanamh agus seanéadaí/bróga/braillíní/tuaillí srl a thabhairt isteach chuig an scoil. Déanfar athchúrsáil ar na fabraic go léir agus faigheann an scoil airegad ar gach mála lán.
Glacfar le ríomhairí glúine, sean fóin póca freisin (i mála difriúl óna héadaí le bhur dtoil).
Green week provides a great chance to start the big spring clean and to donate any unwanted fabrics to the school (sheets, clothes, shoes etc). These fabrics will be recycled and the school receives money for each full bag.
Old laptops and phones will be accepted too (in separate bag to clothes please). GRMA


Tá ag scoil freisin ag glacadh le seanchaidhnrí.
The school is also collecting used batteries.

6ú Feabhra - Cruinniú foirne - Rachaidh gach páiste abhaile ag 1.25.
6th February - Staff meeting – All children will go home at 1.25.

Ranganna Ealaíne

Beidh Múinteoirí Amy + Jacqueline ag tabhairt faoi ranganna Léirthuiscint Ealaíne tar éis briseadh Meán Téarma do pháistí Rang 1 – 6 - Ealaín Vincent Van Gogh, Andy Warhol, Joan Míro, Jack B. Yeats, Louis Mulcahy.
Beidh costas €80 ar 10 ranganna tar éis scoile. Tuilleadh eolais ar seo go luath.

Art Classes

Múinteoirí Amy + Jacqueline will be starting up Art Appreciation classes after the mid term – For páistí from Rang 1 – 6 - The art of Vincent Van Gogh, Andy Warhol, Joan Míro, Jack B. Yeats, Louis Mulcahy.
10 After school Classes will cost €80. More info on this to follow.


Lennie!

Beidh Lennie ar ais ar an Déardaoin 15ú chun scileanna cispheile a chleachtadh lena páistí. Beidh Rang 2, 4/5, 5/6 ag freastal ar na ranganna seo. (Bíonn Rang 3 ag snámh). Mar sin, iarrfaimid ar na páistí seo éadaí spóirt a chaitheamh ar an Déardaoin.
Lennie is back! on Thursdays starting on Thursday 15th to practice Basketball skills with the children. Rang 2, 4/5, 5/6 will be attending these sessions. (Rang 3 have swimming). So we ask the children to wear school tracksuit on Thursdays please.

Twitter #Nalochanna

Tá cuntas Twitter anois ag an scoil agus is féidir muid a leanúint ar #Nalochanna. Tá súil againn grianghraf agus giolcaí beag nuachta a chur amach go rialta.
We now have a twitter account and anyone can follow us on #Nalochanna. We hope to put up photos and tweet notices regularly.

Snámh - Rang Fionnuala:- Swimming - Rang Fionnuala:-

Beidh páistí Rang 3 ag freastal ar ranganna snámha DÍREACH i ndiaidh na Nollag ar feadh 5 sheachtaine.
5ú Eanáir, 12ú Eanáir, 19ú Eanáir, 26ú Eanáir, 2ú Feabhra.
An costas ná €45 agus is féidir seo a íocadh seachtain ar sheachtain nó go léir in aon bhabhta amháin.
Is féidir an polasaí snámha a léamh ar an suíomh idirlíon.
The children from Rang 3 will be going to their swimming lessons STRAIGHT after the Christmas break- on the first day back.
Monday 5th January, 12th January, 19th January, 26th January and 2nd February.
The cost of the lessons is €45 and this can be paid to school weekly or all at once.
The school's swimming policy can be read on the school website.
Síntiús Deonach

Voluntary Contribution
ag tiomsú airgid don scoil
raising money for our school

Réamh-Chlárú / Pre-Enrolment
Ócáidí
Nuacht
Frása na Seachtaine
Ciorcal Comhrá