Fógraí Ginearálta
Fógraí Scoile
Ár Scoil
Tuismitheoirí Nua
Cian Gairnéir

Gaelscoil Na Lochanna

Frása na Seachtaine
"ar cipíní" = ar bís (excited)Cairde sa chlós- rang Jacqueline le rang Niamh 😃👏

Rudaí ag Teacht / Upcoming Items


Deireadh Fómhair / October

16ú    Ticéid + airgead do Chóisir Oíche Shamhna sa chlós – ní go oifig ach bosca sa chlós GRMA  /
    return of tickets + money for Halloween Party – not to office but box in yard GRMA

17ú  
  Cóisir Oíche Shamhna (Coiste na dTuistí)-  5 – 7in /
    Halloween Party (Parents Association) –  5 – 7pm.

22ú
    Ceiliúradh an Fhómhair (N.Shóis. go R2)

23ú 
   Cóisir beag Oíche Shamhna ar scoil /
    Small Halloween Party at school

26ú – 30ú    Briseadh Meán Téarma /
    Mid-term Break
    (athoscailt ar 2ú Samhain) /
    (re-opening 2nd Nov.)
   
Samhain / November


    Bosca na Nollag – le bheith ar ais sa scoil ar mhaidin an 6ú Samhain /
    Christmas Box - back to school on the morning of Nov. 6th

10ú    Féilírí Nua- Lá na ngrianghraf /
    Calendars – Photograph day

19ú    Cruinnithe Oide- Tuistí sa scoil /
    Parent - Teacher meetings in school

Cóisir Oíche Shamhna
17ú Deireadh Fómhair
Halla Naomh Caoimhín
5.00 – 7.00 a chlog
€10 ticéid don chlann

Halloween Party | 17th October | St. Kevin’s Hall | 5.00 – 7.00 o’clock | €10 for family

Ag súil le slua mór púcaí, taibhsí idir beag agus mór a fheiceáil ag Cóisir Oíche Shamhna.
Looking forward to seeing a lot of ghosts (small and big!) at the Halloween Party.

(Go raibh míle maith agaibh do Thuistí a d’eagraigh é seo dona páistí)
A big thanks to the Parents who are organising this for children of our school – our first Fundraiser of the year – towards our target of €12,000.

· Tá roinnt rudaí uathu / Coiste looking for some items to help
· Spotduaiseanna    Spotprizes
· Maisiúcháin Shamhna    Halloween Decorations (unwanted)
· Criáin nó pinnluaidhe daite    Crayons / Colouring Pencils

Fágáigí an stuif seo le bhur dtoil sa bhosca sa chlós
Please leave stuff in the box in the yard.

Ceiliúradh an Fhómhair

22ú Deireadh Fómhair  11.00-12.00

Beidh seirbhís againn arís i mbliana i Seipéal Eaglais na hÉireann ar an 22ú Deireadh Fómhair ag 11 a chlog ach an uair seo toisc go bhfuil an scoil chomh mór anois beidh díreach páistí ó Rang Jacqueline, Amy, Dheirdre (Rang 1) agus Eve ag glacadh páirt sa seirbhís. Cuirimid fáilte roimh chlainnte óna ranganna seo bheith linn ar an lá. Ag an seirbhís, beidh na páistí ag gábháil buíochas le Dia do thorthaí agus áilleacht an Fhómhair. Is seirbhís álainn agus gearr é seo agus táimid an-bhuíoch don Reachtaire Ruddick muid a fháiltiú ar ais arís i mbliana.
We will hold the service again this year in the Church of Ireland Church on 22nd October at 11 o'clock  but this time, because the school is so big now, just páistí from Rang Jacqueline, Amy, Dheirdre, Eve will take part in the service and we welcome their families to join us. At the service, we will be thanking God for the fruits and beauty of Autumn. It is a beautiful and short service and we are very grateful to Reverend Ruddick for welcoming us back again this year.

Peil le Jess / Football with Jess

Beidh Rang 3-6 ag déanamh traenáil ar scileanna Peil Gaelach le Jess Carroll gach Déardaoin ar feadh 8 seachtaine. (traicéide le caitheamh ar Dhéardaoin mar sin).
Beidh seans ag Naí Shin go Rang 2 an traenáil seo a fháil i ndiaidh an Nollag.
Rang 3-6 will have GAA football training with Jess Carroll on Thursdays (for 8 Thursdays between now and Christmas- so Tracksuits on Thursdays, le bhur dtoil). Rang Naí-Rang 2 will have chance after Christmas.

Lá deireannach an Téarma / Last day of Term

Beidh an scoil ag dúnadh ar an 23ú Deireadh Fómhair (gnáth am dul abhaile).
School will close for Mid-Term on 23rd October (no half day).
Athoscailt ar an 2ú Samhain  /  Re-opening 2nd November.

Ar an 23ú D.F., beidh cóisir beag eile Oíche Shamhna sa scoil – eagraithe ag na Múinteoirí dona páistí. Is féidir le gach éinne gléasadh suas arís agus rud deas a thabhairt leo den lón. Freisin – tá cead ag páistí cluiche boird a thabhairt leo.
On 23rd Oct., we will hold another small Halloween Party for the children in school (another chance to dress up!). Children may bring one treat in the lunch box and a board game.

Twitter #Nalochanna

Tá cuntas Twitter anois ag an scoil agus is féidir muid a leanúint ar #Nalochanna. Tá súil againn grianghraf agus giolcaí beag nuachta a chur amach go rialta.
We now have a twitter account and anyone can follow us on #Nalochanna. We hope to put up photos and tweet notices regularly.Réamh-Chlárú / Pre-Enrolment
Ócáidí
Nuacht
Frása na Seachtaine
Ciorcal Comhrá