Fógraí Ginearálta
Fógraí Scoile
Ár Scoil
Tuismitheoirí Nua

Cian Gairnéir


Gaelscoil Na Lochanna
Nuachtlitir

Frása na Seachtaine
Is ar scáth a chéile a mhairimid / We live in the shelter of one another


Dátaí ag teacht / Upcoming Dates

Briseadh na Cásca 14ú go 25ú Aibreáin.
Easter break 14th to 25th April inclusive.

Aibreáin 30ú -Lá mór Glanadh suas: Beidh páistí Rang 5/6 ag glanadh bruscar ón gcosán agus beidh gach rang ag déanamh a cuid chun an scoil agus áitreamh na scoile a ghlanadh ó bhun go barr.
April 30th - Big Spring Clean up day- Children from Rang 5/6 will take part in National Spring Clean project and clean footpath to school and all classes will clean the school from top to bottom.

Bealtaine 14ú – 16ú Leath Sheachtain i gcoinne bulaíochta- múinteoirí ag eagrú cainteanna agus ceachtanna dona páistí.

14th – 16th May - Half week against bullying- teachers organising talks and lessons for the children.

Bealtaine 6ú – 9ú Seachtain Có-léitheoireachta- bhfuil aon tuiste saor chun teacht isteach ag 8.45-9.30 chun éisteacht le léamh na bpáistí sa rang as Gaeilge/Béarla? Cuir glaoch le bhur dtoil ar an oifig.

May 6th – 9th  Paired Reading week- are there any parents who would be free to come into school any morning of that week to listen to Children reading in Irish/English? Please contact office if you are free


Club Fichille agus Ranganna Gearmáinise / Chess Club and German Lessons

Le seo, tá bileoga eolais maidir le dhá imeacht nua iarscoile le Múinteoir Daithí agus Múinteoir Seán.
Seolaigí le bhur dtoil na bileoga seo ar ais go bosca sa chlós, chun go ndéanfaidh Seán/Daithí meastúchán ar shuim sna Ranganna. GRMA
Please return notice to box in yard this Friday, so teachers can gauge interest. GRMA.Peil agus Iománaíocht / Football and Hurling

▪ Beidh traenálaí peile ón gCLG ag teacht chun na scoile gach Céadaoin (ar feadh 5 seachtaine) chun scileanna peile a mhúineadh dona páistí ó rang Naí Shinsireacha go Rang 4. Éide spóirt ar an gCéadaoin.
Dátaí: Aib 9ú, 30ú, Bealtaine 7u, 14ú, 28ú (Níl ceacht ar 21ú)

A Coach from GAA will come to school on Wednesdays (for 5 Wednesdays) to teach football skills to the children from Rang Naí Shinsirecaha to Rang 4. School sports tracksuit on these Wednesdays please.
Dates: April 9th, 30th, May 7th, 14th, 28th (No lesson on 21st)

▪ Beidh traenalaí iománaíochta ag teacht chun scileanna iománaíochta a chleachtadh le Rang Sheáin gach Aoine tar éis na Cásca. Éide spóirt ar an Aoine.
▫ A Hurling Coach will come to teach hurling skills to Rang Sheáin on Fridays after Easter. Tracksuit on Fridays.
Síntiús Deonach

Voluntary Contribution
ag tiomsú airgid don scoil
raising money for our school

Clárú/ Enrolment

Spásanna fós ann do Mheán Fómhair 2013 - Spaces available for September 2013
Íoslodáil foirm anseo »
Download form here
Ócáidí
Nuacht
Frása na Seachtaine
Ciorcal Comhrá