Fógraí Ginearálta
Fógraí Scoile
Ár Scoil
Tuismitheoirí Nua
Cian Gairnéir

Seirbhís na Nollag
Déardaoin 18ú, 6-7pm i Seipéal Mhuire
agus ina dhiaidh: Siúl na Nollag
+ Cearúil ag Plaza Dunnes

Fáilte roimh chairde agus chlainnte na scoileTá súil againn go mbeidh oíche taitneamhach ag gach éinne - cúpla meabhrúchán daoibh:-

1.    Páistí le bheith ina suí ag 5.40i.n. Le bhur dtoil (cailíní gléasta mar Aingil, buachaillí mar aoirí - seachas Rang Karla agus Rang Niamh)
2.    Beimid ag cur an plean sabháilteachta i bhfeidhm go beacht ar an oíche! Beidh bhur gcomhoibriú le seo an- thábhachtach. Molaimid go mbeidh seaicéad buí ar na páistí - Tá roinnt fágtha san oifig fós.
3.    Ná dearmad hata Daidí na Nollag (do na páistí agus daoibh féin!!)
4.    Bíonn sé dorcha timpeall ar Dunnes agus mar sin measaim go mbeadh sé ina chabhair daoibh toirsí solais a thabhairt libh chun cuidiú lena focail a leanúint sna cearúil.

Go raibh maith agaibh mór ag dul don choiste a bheidh ag cabhrú le reachtáil an oíche.

We hope everyone has a lovely night- some reminders:-

1.    Children to be in their seats at 5.40pm please (girls dressed as angels and boys as Shepherds - except Rang Karla and Rang Niamh)
2.    We will be ensuring the safety plan is strictly implemented - your cooperation here will be important. We advise children to have a yellow reflective jacket with them that night - some still available in office.
3.    Don't forget Santa Hat (for páistí and parents!)
4.    It can be dark around Dunnes and we think it would help to bring torches to help with following the words of the carols.

Go raibh maith agaibh to our Coiste members who are helping with the organising of this night.


Lá deireanach:- Tuistí Rang Fidil / Feadóg Mhór - Fáilte @ 11
Lá deireanach:- Tuistí Rang Dráma - Fáilte @ 11.45 - 12.30

Scoil ag dúnadh ar an 19ú ag 11.45- bígí aireach sa charrchlós le bhur dtoil.
NB: Tar isteach agus bailigh na páistí sna seomraí @11.45 chun brú ag an ngeata a laghdú.
Scoil ag athoscailt ar an 5ú Eanáir ag 8.45

Last Day:- Parents of children in Fiddle / Flute classes – Welcome @ 11.30
Last Day:- Parents of children in Drama class – Welcome @ 11.45 – 12.30

School closing on Friday 19th at 11.45 (Please take care in car-park)
NB: Please come to collect your child in the classrooms @ 11.45 to avoid rush at school gate.
School reopening on 5th January 8.45


I ndiaidh na Nollag

Rang Fionnuala - Snámh 5ú Eanáir- an chéad lá ar ais!! Ná dearmad bhur éadaí snámha! Ba chóir an traicéadaí scoile a chaitheamh ar scoil ar laethanta snámha mar bíonn an tathrú éadaí níos éasca ansin. €45

Rang Damhsa le Imelda ar ais ar 12ú
Rang Fidil Paul ar ais ar an 5ú
Eanáir 20ú - Oíche Eolais agus Chlarúcháin do thuistí nua Meán Fómhair 2015, 7.30

Rang Fionnuala - Swimming 5th January - first day back after holidays!! Don't forget your swimming gear - School tracksuit to be worn on swimming days as it is easier to change out of and into Tracksuit before/after swimming. €45

Irish Dancing with Imelda starts back on 12th
Fiddle Class with Paul starts back on 5th
January 20th – Information and Enrolment Night for September 2015 new parents, 7.30


Seirbhís na Nollag

18ú Nollag - Seipéal Mhuire  6 i.n. – 7 i.n

(agus Siúl na Nollag ina dhiaidh)
 December – Church of Our Lady (Catholic) – 6-7p.m.
(followed by School Walk to Dunnes Plaza for Carols)

Táimid go léir ag súil leis an oíche mhór, Déardaoin 18ú Nollag ag 6 a chlog. Tá súil againn go mbaineann gach duine taitneamh as an oíche.
We are all really looking forward to the big night, on Thursday 18th Dec. at 6 o’ clock. We hope everyone enjoys the night.

Cúpla fógra: / Some notices:

Feisteas:-  Beidh gach buachaill sa scoil gléasta mar aoire.
Beidh gach cailín sa scoil gléasta mar aingeal.
Rang Karla - beidh páirteanna difriúla tugtha amach ag Múinteoir Karla dona leanaí in a rang.
I mbliana-chun rudaí a shimpliú píosa- ní bheidh ar na páistí na héadaí a thógáil ar scoil i rith na seachtaine ach beidh orthu teacht go dtí an seipéal gléasta agus réidh le bhur dtoil.

Iarraimid chomh maith ar gach páiste hata Daidí na Nollag a thógáil leo le caitheamh ag cearnóg Dunnes i rith na gcearúl.

Costumes:-  
Rang Karla will be given their parts in the dráma by Múinteoir Karla.
Every boy in the school other than Rang Karla will be dressed as Shepherds.
All the girls in the school other than Rang Karla will be dressed as Angels.

This year, to help make things a bit simpler, the children will not have to bring in costumes for practice during that week but we do ask all children to come to church dressed up and ready.
We ask also that every child brings a Santa hat with them to wear singing at Dunnes.

Am:-  Iarraimid ar gach páiste scoile a bheith gléasta agus ina suíochán sa seipéal ag 5:40. Tosóidh an Seirbhís ag 6 a chlog. Más é bhur dtoil é – bígí in am.
Beidh an Seirbhís thart, timpeall a 7 a chlog agus siúlfaimid ansin trasna go Cearnóg Dunnes chun cearúil a chanadh.
Time:-  We ask that all children be dressed and ready in their seats in the church at 5:40. The service will begin at 6:00. Please be on time. The service will finish approx 7:00 and we will then walk over to Dunnes plaza to begin our carol singing.

NB- Beidh aon deirfiúracha/deartháireacha óga faoi stiúr na dtuistí don oíche ar fad- le bhur dtoil bígí cúramach.
NB- All younger siblings will be under supervision of parents for the whole night- please be very careful.

Páirceáil:-  Táimid ag moladh go dhaoine páirceáil i gcarrchlós poiblí ag Dunnes mar is ansin a chríochnóidh an oíche - (i.e. tar éis na cearúil a chanadh beimid ag tabhairt na páistí scoile ar ais faoi fheagracht na dtuismitheoirí agus ní bheimid ag siúl ar ais go dtí an Seipéal leo).
Parking:-  We are advising people to park in the public car park at Dunnes, as this is the place where our carol singing will finish. After we finish the carol service we will hand over the children to their parents and they can go home from there. We will not be walking back to the church.

Cártaí Siúl na Nollag
Chuireamar cártaí urraíochta abhaile tamaill ó shin agus iarraimid oraibh na cártaí LEIS AN TAIRGEAD a thabhairt ar ais AR MHAIDIN AN AOINE SEO CHUGAINN, AN 12ú NOLLAG le bhur dtoil. Beidh bosca sa chlós – cuirigí le bhur dtoil an cárta & airgead i gclúdach litreach lipéidithe le ainm & rang an pháiste. GRMA!

Siúl na Nollag Sponsor cards
We recently sent home sponsorship cards for our Christmas walk. We ask all families to return this card WITH MONEY to the box in the yard on THE MORNING OF FRIDAY 12th. Please place money and card in a marked envelope (name of child and class). We are extremely grateful for this fundraising. GRMA!

Read More...


Twitter #Nalochanna

Tá cuntas Twitter anois ag an scoil agus is féidir muid a leanúint ar #Nalochanna. Tá súil againn grianghraf agus giolcaí beag nuachta a chur amach go rialta.
We now have a twitter account and anyone can follow us on #Nalochanna. We hope to put up photos and tweet notices regularly.

Snámh - Rang Fionnuala:- Swimming - Rang Fionnuala:-

Beidh páistí Rang 3 ag freastal ar ranganna snámha DÍREACH i ndiaidh na Nollag ar feadh 5 sheachtaine.
5ú Eanáir, 12ú Eanáir, 19ú Eanáir, 26ú Eanáir, 2ú Feabhra.
An costas ná €45 agus is féidir seo a íocadh seachtain ar sheachtain nó go léir in aon bhabhta amháin.
Is féidir an polasaí snámha a léamh ar an suíomh idirlíon.
The children from Rang 3 will be going to their swimming lessons STRAIGHT after the Christmas break- on the first day back.
Monday 5th January, 12th January, 19th January, 26th January and 2nd February.
The cost of the lessons is €45 and this can be paid to school weekly or all at once.
The school's swimming policy can be read on the school website.


Cruinniú Chlárúcháin 2015/2016 / Enrolment Meeting 2015/2016

Beidh oíche eolais agus chlárúcháin ann do thuistí atá ag clárú páistí sa scoil don scoilbhliain seo chugainn ar Dé Máirt 20ú Eanáir 2015 @ 7:30. Tá sé an-thábhachtach go mbeidh tuiste amháin ar a laghad i láthair ag an gcruinniú sin le teastais breithe (nó cóip) agus uimhir PPS an pháiste. Ní bheimid ag lorg earlais i mbliana.
There will be an information and enrolment night in school for parents wishing to enrol their children in the school for the next school year. The meeting will be held on Tuesday 20th January 2015 at 7.30. It is very important that at least one parent/guardian come to this meeting and bring birth cert (or copy) and the child's PPS number. We will not be looking for a deposit this year.Síntiús Deonach

Voluntary Contribution
ag tiomsú airgid don scoil
raising money for our school

Réamh-Chlárú / Pre-Enrolment
Ócáidí
Nuacht
Frása na Seachtaine
Ciorcal Comhrá