Fógraí Ginearálta
Fógraí Scoile
Ár Scoil
Tuismitheoirí Nua
Cian Gairnéir

Gaelscoil Na Lochanna

Frása na Seachtaine
Is ar scáth a chéile a mhairimid / We live in the shelter of one anotherFoireann luthchleasaíochta na scoile 2015Cainteoirí na Míosa- Aibreáin


Sracfhéachaint ar aghaidh ar Mheitheamh / Glance ahead at June

19ú Cuairt na Naíonán nua / Díolachán na nÉide Scoile

www.schooluniformsdirect.ie

+ sale of second-hand school uniforms by Coiste

Nóta: Beidh Kaideen Knitwear ag díol éide scoile arís thar dhá tráthnóna i Mí Lúnasa (Céadaoin 5ú 3-5i.n. agus Céadaoin 12ú 4-6i.n.) i Meán Scoil Bhaile Coimín.

Note: Kaideen Knitwear will be selling Gaelscoil na Lochanna uniforms again in August on 2 Wednesday evenings (Wed. 5th 3-5pm & Wed. 12th 4-6pm ) in Blessington’s Secondary School.

19th - Visit of New Junior Infants / Sale of School Uniforms (+ sale of second-hand school uniforms by Coiste)

25ú - Lá Sláin do R.6

Díolachán Cáca do CMRF in onóir ar Chian

 

25th - Goodbye day to R.6

Cake sale for CMRF in honour of Cian

26ú - Lá Spóirt

12.30 – 2.00

at Gaelscoil na Lochanna this year!!

26th - Sports Day

Turais Scoile

Sonraí le teacht / details to follow

School Tours

30ú - Lá Deireannach

11.45

30th - Last Day

Athoscailt i Lúnasa / Re-Opening in August

Dé Céadaoin 27ú Lúnasa 2015

Wednesday 27th August 2015Díolachán Cáca don CMRF 25ú / Cake sale for CMRF 25th

Beidh Díolachán Cáca ar siúl sa scoil ar an 25ú do CMRF.
There will be a Cake Sale held in the school on Thursday 25th June in aid of Crumlin Medical Research Foundation.

An mbeadh sibh sásta cuidiú le cairde Chiain (Rang 4 + 5 + 6)  tré chácaí, phíoga, thoirtíní, bhrioscaí, bhorróga srl a bhacáil don lá seo agus a fhágáil sa scoil maidin an 25ú?
Would you be able to help out Cian's friends (Rang 4 + 5 + 6)  by baking some goods (cakes, pies, tarts, buns etc) for this day and leaving them into the school on morning of 25th?

Beidh díolachán ann ó 1.00-3.00. Fáilte ag gach duine.
We will run the cake sale form 1.00-3.00.  Fáilte to all.

Is féidir lena páistí airgead a thabhairt leo ar an lá chun earraí a cheannach. Beidh costas €1 nó 50c ar gach rud.
Children can bring in their own money to buy things. Everything will be priced at €1 or 50c.

Beidh CD cheoil a chur Rang Dhaithí le chéile ar dhíol ar €5 chomh maith.
A music CD put together by Rang Dhaithí will be on sale also. €5

Oíche Bronnadh na nGradam – 25ú / Graduation Night 25th – 7.30

Ba mhór linn fáilte a chur roimh thuismitheoirí Rang 5 + 6 chuig an oíche stairiúil eile seo.
Tá sé in am dúinn slán a rá le páistí Rang 6 an dara dream páistí chun timthriall iomláin na scoile a dhéanamh linn.
Ar an oíche bronnfar teastas ar na páistí agus beidh cupán tae curtha ar fáil dona tuismitheoirí.
Fáilte mhór roimh pháistí agus tuistí Rang 5 bheith linn don oíche seo.

We wish to invite the parents of Rang 5 + 6 to this historical night.
It is time to say goodbye to the students of Rang 6, the second batch of children to complete the full cycle of primary school with us.
On the night we will present certificates to Rang 6 and there will be a cup of tea for parents.
Parents and children of Rang 5 are welcome to join Rang 6 on the night.


Lá Spóirt – Aoine 26ú / Sport’s Day

Le toil na haimsire beidh lá spóirt na scoile ar siúl ar an Aoine 26ú.
Imreoidh na páistí cluichí sa mhaidin agus ag 12.30 beidh fáilte roimh thuistí agus baill clainne eile teacht chun na scoile chun na rásaí a fheiceáil. Úsáidfimid an pháirc taobh leis an scoil.
Beidh na rásaí ar siúl ó 12.30-1.30 agus ansin beidh cead ag gach duine dul abhaile.
Ag súil le lá grianmhar!
(Má tá drochaimsir ann sa mhaidin – cuirfimid téacs amach chun an lá spóirt a chur siar go dtí an Mháirt dár gcionn [10 - 11.45]).

Weather permitting, we will hold our Sport's Day on Friday 26th .
Children will play games in school in the morning and at 12.30 we welcome parents and other family members to join us at the school for the races. We will use the field next to school.
We will have fun races then from 12.30 – 1.30 (or thereabouts) and then all children can go straight home from there.
Hoping for a sunny fun day!
(In the case of bad weather, we will send out a text on Friday morning to postpone to the Tuesday (last day) [10 – 11.45]).

NB:
Beidh na carrchlós lán go béal ar an lá seo agus iarrann an Bord Bainistíochta oraibh a bheith foighneach agus cúramach. Ar an slí abhaile coinnigh bhur bpáistí taobh leat. Beidh maor tráchta ann chun cuidiú le gach duine.
The carparks will be full to the brim on this day and the Board of Management ask all to be patient and careful. On the way back to cars- keep your children alongside you. We will have traffic wardens to assist.

Cuairt an UachtaráinMór an onóir domsa bualadh le Uachtaran na tíre ag Teach Russborough i rith Seachtain na Gaeilge 2015.

The President mentioned our Gaelscoil in his address at Russborough and shared a cúpla focal with Múinteoir Seán and parents of our Coiste after the ceremony.


Twitter #Nalochanna

Tá cuntas Twitter anois ag an scoil agus is féidir muid a leanúint ar #Nalochanna. Tá súil againn grianghraf agus giolcaí beag nuachta a chur amach go rialta.
We now have a twitter account and anyone can follow us on #Nalochanna. We hope to put up photos and tweet notices regularly.Síntiús Deonach

Voluntary Contribution
ag tiomsú airgid don scoil
raising money for our school

Réamh-Chlárú / Pre-Enrolment
Ócáidí
Nuacht
Frása na Seachtaine
Ciorcal Comhrá