Fógraí Ginearálta
Fógraí Scoile
Ár Scoil
Tuismitheoirí Nua
Cian Gairnéir

Márta 2ú – 13ú -  SEACHTAIN NA GAEILGE 2015

March 2nd - 13th - SEACHTAIN NA GAEILGE 2015

Seo buaicpointí na scoil bliana - agus tá súil againn go mbaineann gach duine an-taitneamh as.
This is the highpoint of our year - and we really hope everyone enjoys it!

** Féilire Seachtain na Gaeilge / Calendar of Events - Click Here  **

Griangraflann (Photo Gallery - Click Here)

I mbliana beidh Seachtain na Gaeilge den chéad scoth againn. Seo a leanas blas dena himeachtaí atá eagraithe do pháistí na scoile.
This year we are planning a top class Seachtain na Gaeilge – here is a taster of some of the events organised for the children.

•    Lá na nDrumaí (Drum day)
•    Ceardlann Bodhránaíochta (Bodhrán workshop)
•    Turais do gach rang (Trips for every class)
•    Ceardlann adhmadóireachta (Woodwork workshop)
•    CD amhránaíochta a thaifead (Recording of album of songs)
•    Comortas Amhránaíochta (Singing competition)
•    Aonach na Leabhar (Bookfair)

Gaelscoil Na LochannaCainteoirí na Míosa , Irish speakers of the month

Dátaí ag Teacht / Upcoming Dates


An Chéad Fhaoistin (Rang Éilis), Márta 19ú – 8 a chlog - Beidh fáilte roimh bhaill clainne gach páiste (ach go háirithe seantuistí).
First Confession (Rang Éilis), March 19th - 8pm- All family members will be welcome (especially grandparents).

Searmanas an tSolais /Ceremony of Light - Déardaoin 16ú Aibreáin, 6.30in, sa scoil / Thursday 16th April, 6.30pm. in the school.

An Coineartú / Confirmation - Aoine 24ú Aibreáin, 11rn, Prióireacht, Tamhlacht. / Friday 24th April 11am. Priory, Tallaght.

Comhlacht Éide Scoile - Kaideen ag teacht - 15ú Aibreáin - chun ordaithe d'éide scoile nua a ghlacadh.
Uniform company coming - 15th April - to take orders for next September.

Rith na Lochanna - 26ú Aibreáin – (féach ar chúl) / 5km run in Russborough – 26th April

Ranganna Ealaíne

Beidh Múinteoirí Amy + Jacqueline ag tabhairt faoi ranganna Léirthuiscint Ealaíne tar éis briseadh Meán Téarma do pháistí Rang 1 – 6 - Ealaín Vincent Van Gogh, Andy Warhol, Joan Míro, Jack B. Yeats, Louis Mulcahy.
Beidh costas €80 ar 10 ranganna tar éis scoile. Tuilleadh eolais ar seo go luath.

Art Classes

Múinteoirí Amy + Jacqueline will be starting up Art Appreciation classes after the mid term – For páistí from Rang 1 – 6 - The art of Vincent Van Gogh, Andy Warhol, Joan Míro, Jack B. Yeats, Louis Mulcahy.
10 After school Classes will cost €80. More info on this to follow.


Club Fichille

Deascéal agus buíochas do Mhúinteoir Daithí- beidh an club iarscoile fichille ag teacht ar ais do 8 seachtaine eile ag tosú ar Dhéardaoin an 19ú Márta.
Great news and thanks to Múinteoir Daithí - the after school chess club will be coming back for 8 weeks starting on Thursday 19th March.

Pacáil Málaí i Supervalu

Tá an Coiste ag eagrú lá pacáil málaí i Supervalu ar an 8ú Márta chun airgead a bhailiú ar son na scoile. Beidh siad ag lorg óglaigh ag geata na scoile. Go raibh míle maith agaibh dóibh agus do gach duine a chuidíonn leo.
The parent's committee are organising a bag pack in SuperValu on 8th March to collect money for the school. They will be looking for volunteers at the school gate. Go raibh míle maith agaibh to the Coiste and to all who support their hard work.

Twitter #Nalochanna

Tá cuntas Twitter anois ag an scoil agus is féidir muid a leanúint ar #Nalochanna. Tá súil againn grianghraf agus giolcaí beag nuachta a chur amach go rialta.
We now have a twitter account and anyone can follow us on #Nalochanna. We hope to put up photos and tweet notices regularly.

Club Léimh / Reading Club

Beidh Múinteoir Amy ag cur tús le Club Léitheoireachta chun cuidiú le páistí sa léitheoireacht Ghaeilge.
Múintoeir Amy will be starting a reading club to help out children with their Irish Reading. (Grma Amy!)

Aifreann Dhá-theangach / Bi-lingual Irish Mass

Cuirfear Aifreann dhá-theangach ar siúl i séipéal Mhuire ar an 16ú Márta ag 8.00in, do phobal na háite.
Beidh páistí na scoile seo ag tabhairt cabhrach san Aifreann seo idir ceol, léamh agus canadh. Iarraimid ar aon duine atá ag freastal ar Aifreann do Lá Fhéile Pádraig – rogha a dhéanamh freastal ag an Aifreann seo.
A bi-lingual Mass for St. Patrick’s Day will be held on 16th March a 8.00p.m. for the local community. Children from our school will be helping at this Mass with music, reading and singing. We ask anyone who is attending Mass for St. Patrick’s Day to choose to attend this Mass.

Seamróga / Shamrocks

Tá an tionscnamh bliantúil seo mar thradisiúin deas anois agus ar lámh amháin de, tá tiomsú airgid i gceist, agus ar an lámh eile, tá nasc speisialta ann chomh maith le cúltúr agus oidhreacht na hÉireann. Do gach seamróg a dhíoltar ar €4.00 faigheann an scoil €2.00 agus tabharfar planda beag seamróg beo duit. Iarraimid oraibh cúpla líntí ar an gcárta a dhíol agus na cártaí LEIS AN T-AIRGEAD a sheoladh ar ais ag an scoil ar Mhaidin
Aoine 27ú Feabhra.
Seolfar na seamróg abhaile ar an Déardaoin 12ú / Aoine 13ú Márta - (píosa níos luaithe ná riamh).

This annual project has become a lovely tradition in our school and while it acts as a fundraiser - it also has some special link to our Irish culture and heritage. For every shamrock sold at €4.00, the school gets €2.00 and you will be sent home a small living shamrock plant that can be worn. We ask you to sell a few lines on the card and to send the cards WITH THE MONEY back to the school on Friday Morning 27th February.
The shamrocks will be sent home on Thursday12th / Friday 13th March - (a bit earlier than usual).

Sin ráite, táimid airdeallach go bhfuil imeachtaí eile Tiomsú Airgid ar bun sa scoil freisin (Rith na Lochanna, Aonach na Leabhar, Pácáil Málaí) agus gabhaimid buíochas daoibh as ucht aon tacaíocht beag no mór.

That said, we are mindful that there are other fundraising ideas on the go (Rith na Lochanna, Aonach na Leabhar, Pácáil Málaí) and we just want to say thank you for any support (big or small).Síntiús Deonach

Voluntary Contribution
ag tiomsú airgid don scoil
raising money for our school

Réamh-Chlárú / Pre-Enrolment
Ócáidí
Nuacht
Frása na Seachtaine
Ciorcal Comhrá